Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe DutchPelican B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

​Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
DutchPelican B.V. 
Meander 251
6825 MC Arnhem

Telefoon          06-25048208
E-mail              info@dutchpelican.com
Website           www.dutchpelican.com

KvK nummer    64467023

DutchPelican verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens  
DutchPelican verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•          NAW-gegevens;
•          Andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
•          Geboortedatum;
•          Geslacht;
•          Inhoud van communicatie in verband met onze dienstverlening.

Doeleinden 
DutchPelican verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•          Het onderhouden van contact;
•          Een goede en efficiënte dienstverlening;
•          Het verrichten van administratieve handelingen;
•          Facturering;
•          Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•          Marketing;
•          Nakoming van wettelijke verplichtingen;
•          Het voeren van geschillen;
•          Het kunnen aanbieden van informatie over (vernieuwingen in) onze diensten.

Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst met DutchPelican, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdatDutchPelican hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van haar dienstverlening; 
  • De bescherming van haar financiële belangen;
  • De verbetering van haar diensten;
  • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
  • Adequaat kunnen reageren op vragen en/of wensen van personen en/of organisaties – zowel actueel als ook na langere periode – ten behoeve van (toekomstige) dienstverlening.

Indien persoonsgegevens uitsluitend mogen worden verwerkt na toestemming van betrokkene, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverleningkan DutchPelican persoonsgegevens uitwisselen met derden. DutchPelican maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals 

  • de IT-leveranciers van onze website en onze systemen; 
  • de verzorgers van onze financiële administratie.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer DutchPelican aan een wettelijke verplichting moet voldoen. DutchPelican zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw door u aan DutchPelican verstrekte persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met u gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
DutchPelican zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Het actief gebruik door DutchPelican van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor aankondigingen aan u van nieuwe diensten van DutchPelican) zal worden beperkt tot de eerste tien jaar na uw laatste contact met DutchPelican.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat DutchPelican zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om DutchPelican een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u DutchPelican verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een mail sturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DutchPelican, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
DutchPelican kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2021.